Fairfax Community Church, UCC

2398 Sir Francis Drake Blvd.
Fairfax, CA 94930

Church Inquiries
Rev Katharine Harts
415-755-3775
Email: katharineharts@gmail.com

REntal Inquiries
Gene LaChance
415-952-7970
Email:  2398SirFrancisDrake@gmail.com

    Artful Worship, Joyful Service